News

สส.ชสอ. ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 64 แจงผลการดำเนินงานและมอบโล่รางวัลดีเด่น

20/03/2022

วันที่ 20 มี.ค.65 นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) เป็นประธานในพิธีเปิดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) พร้อมมอบโล่เกียรติคุณ “รางวัลดีเด่น” ให้กับศูนย์ประสานงาน โยมีนายอุทัย ศรีเทพ นายกสมาคมฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมได้มอนด์ฮอลล์ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี

นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดำเนินการ สสท. กล่าวว่า “การฌาปนกิจสงเคราะห์” หมายความว่า กิจการที่บุคคลหลายคนตกลงเข้าร่วมกันเพื่อทำการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดการศพ หรือจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ตกลงเข้าร่วมกันนั้นซึ่งถึงแก่ความตาย และมิได้ประสงค์จะหากำไรหรือรายได้เพื่อแบ่งปันกัน จากการที่ได้ดำเนินงานมากว่า 10 ปีจะเห็นได้ว่ามีสมาชิกเพิ่มขึ้นทุกปีซึ่งเป็นตัวชี้วัดถึงความเข้าใจและความเชื่อมั่นของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทั้งประเทศ นับว่าเป็นการสร้างระบบสวัสดิการให้สมาชิก มีความมั่นคงในชีวิตสอดคล้องกับความคาดหวังของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่มีความมุ่งมั่นพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ กระทั่งมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม เสริมสร้างให้ชุมชนเข้มแข็งตามนโยบายของภาครัฐ โดยเสริมสร้างทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมของประเทศ

จึงนับได้ว่า สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เป็นภาคส่วนสำคัญในการมีส่วนร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ต่อการผลักดันให้เกิดสังคมสวัสดิการ โดยการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหลักการเดียวกันกับการสหกรณ์ อันเป็นการพัฒนาสังคมให้เข้มแข็งและประชาชนได้รับสวัสดิการพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม


ด้าน นายอุทัย ศรีเทพ นายก สส.ชสอ. กล่าวว่า สส.ชสอ. ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554 บัดนี้ได้ดำเนินงานมาครบ 10 ปี มีสำนักงานของตนเองที่อาคารสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ไทย (สฌ.สอ.) มีจำนวนสมาชิกนับจนถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 319,817 คน ซึ่งมีสมาชิกเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 13,721 คน ปี 2564 มีสมาชิกเสียชีวิตจำนวน 2,701 คน จ่ายเงินสงเคราะห์จำนวนเงิน 1,620,833,697 บาท ทั้งนี้สมาชิกเสียชีวิตแล้วรวมทั้งสิ้น จำนวน 19,894 ราย จ่ายเงินสงเคราะห์ไปแล้วจำนวนเงิน 12,032,800,465.84 บาท และศูนย์ประสานงานจำนวน 491 ศูนย์ จะเห็นถึงอัตราการเจริญเติบโตของสมาคม เป็นไปอย่างมั่นคงจากสมาชิกที่ให้ความศรัทธาและเชื่อมั่นในการดำเนินงานของสมาคม เนื่องด้วยการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งเพื่อการสงเคราะห์ครอบครัวและพัฒนาคุณภาพชีวิตในหมู่สหกรณ์ออมทรัพย์ /ช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกสหกรณ์ด้วยกัน และร่วมสร้างหลักประกันและความมั่นคงให้แก่สมาชิก และร่วมสร้างหลักประกันร่วมกันในขบวนการ สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยให้เป็นปึกแผ่นมั่นคงและนอกจากการประชุมใหญ่เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานยังมีการมอบโล่เกียรติคุณให้กับศูนย์ประสานงานที่มีผลงานดีเด่นและบุคลากรต้นแบบ จำนวน 25 โล่ อีกด้วย

No Comments

    Leave a Reply