News

กรมชลฯ เดินหน้าโครงการจ้างแรงงานเกษตรกรทั่วประเทศ บรรเทาผลกระทบจากภัยแล้ง

20/03/2020

กรมชลประทาน เดินหน้าช่วยเหลือเกษตรกรตามมาตรการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งจัดจ้างแรงงานในเขตชลประทาน บรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งทั่วประเทศ

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยถึงมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง ว่า ตามที่ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความห่วงใยเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง จึงได้กำหนดนโยบายการช่วยเหลือต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรทั่วประเทศ

กรมชลประทาน ได้ดำเนินการตามนโยบายการช่วยเหลือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้วยการดำเนินโครงการจ้างแรงงานในปีงบประมาณ 2563 สำหรับงานซ่อมแซม บำรุงรักษา ขุดลอก ปรับปรุงงานชลประทาน ก่อสร้างแหล่งน้ำระบบส่งน้ำเพื่อชุมชน แก้มลิง การจัดการคุณภาพน้ำและโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำโดยจะดำเนินการจ้างแรงงานทั่วทุกภาคของประเทศ ในวงเงินงบประมาณ 3,800 ล้านบาท สามารถจ้างแรงงานได้ไม่น้อยกว่า 51,000 คน ระยะเวลาในการจ้าง 3-7 เดือน ซึ่งเกษตรกรจะได้ค่าจ้างแรงงานวันละ 377 บาท หรือประมาณเดือนละ 8,000 บาท รายได้ตลอดระยะเวลาการจ้างแรงงานอยู่ระหว่าง 24,000-58,000 บาท/คน ขึ้นอยู่กับลักษณะของงานที่ทำ เป็นไปตามมาตรการสนับสนุนช่วยเหลือการแก้ไขปัญหาระยะสั้นในฤดูแล้ง โดยได้เริ่มโครงการจ้างแรงงานตั้งแต่เดือนมีนาคมนี้ คาดว่าจะจ้างแรงงานได้ประมาณ 10,674 คน
ซึ่งขณะนี้มีโครงการชลประทานในหลายพื้นที่ได้เริ่มดำเนินโครงการแล้ว อาทิ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ โครงการชลประทานเชียงใหม่ โครงการชลประทานนครราชสีมา โครงการชลประทานลพบุรี โครงการชลประทานตรัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่ โครงการส่งน้ำและบำรุงบางพลวง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโกลก ปัจจุบันจ้างแรงงานทั้งประเทศไปแล้วกว่า 9016 คน

ทั้งนี้ กรมชลประทาน จะประกาศรับสมัครการจ้างแรงงานเกษตรกรทั่วประเทศ ในเขตพื้นที่โครงการชลประทานทุกโครงการรวมทั้งสิ้น 208 โครงการฯ โดยมีหลักเกณฑ์ว่าต้องเป็นเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้วในพื้นที่ ซึ่งเสียโอกาสจากการทำนาปรังในฤดูแล้งนี้ หากเกษตรกรท่านใดสนใจ สามารถสอบถามไปยังโครงการชลประทานใกล้บ้าน

 

No Comments

    Leave a Reply