News

กรมชลฯ เดินหน้าพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำเลย หวังบรรเทาปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งในพื้นที่

20/02/2022

กรมชลประทาน ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในลุ่มน้ำเลย หวังบรรเทาปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งในพื้นที่ รวมทั้งเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

นายชูชาติ รักจิตร รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทาน ได้วางแผนพัฒนาแหล่งน้ำในลุ่มน้ำเลย ทั้งสิ้น 19 โครงการ หากสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จทั้งหมด จะเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเลยได้เป็นอย่างดี ประกอบด้วย อ่างเก็บน้ำที่ทำหน้าที่ตัดยอดน้ำในฤดูฝนไม่ให้มาท่วมพื้นที่ด้านล่างและเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง มีทั้งหมด 8 แห่ง มีความจุรวม 111 ล้าน ลบ.ม. ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 6 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำห้วยแห้ว อ่างเก็บน้ำพาว อ่างเก็บน้ำหมาน อ่างเก็บน้ำห้วยอีเลิศ อ่างเก็บน้ำน้ำเลย และอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทบ ความจุรวม 75.4 ล้าน ลบ.ม. และอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อม อีก 2 แห่ง ความจุรวม 35.6 ล้าน ลบ.ม. ได้แก่ อ่างเก็บน้ำน้ำลาย และ อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮวย

ส่วนพื้นที่กลางน้ำ มีแผนที่จะดำเนินการก่อสร้างฝายยางตามลำน้ำเลย ซึ่งจะทำหน้าที่ทดน้ำและเก็บกักน้ำตามลำน้ำไว้ให้ประชาชนสามารถนำน้ำไปใช้ได้ในช่วงฤดูแล้ง ทั้งหมด 9 แห่ง ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 6 แห่ง ได้แก่ ฝายยางบ้านทรายขาว ฝายยางบ้านบุ่งกกตาล ฝายยางบ้านวังสะพุง ฝายยางบ้านท่าทิศเฮือง ฝายยางบ้านห้วยโตก และฝายยางบ้านติดต่อ ส่วนที่เหลืออีก 3 แห่ง ได้แก่ ฝายยางบ้านหนองคัน ฝายยางบ้านท่ามะนาว และฝายยางบ้านปากหมาก จะเร่งรัดเตรียมความพร้อมให้สามารถเริ่มก่อสร้างได้โดยเร็ว

สำหรับพื้นที่ปลายน้ำมีโครงการสำคัญ คือ โครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเชียงคาน มีแผนดำเนินการ 7 ปี ตั้งแต่ปี 2561 ถึง ปี 2567 ปัจจุบันงานก่อสร้างประตูระบายน้ำมีความคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 31 เป็นการก่อสร้างประตูระบายน้ำกั้นแม่น้ำเลยก่อนไหลลงสู่แม่น้ำโขง สามารถเก็บกักน้ำได้ 6 ล้าน ลบ.ม. นอกจากนี้ยังช่วยลดผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมกรณีน้ำในแม่น้ำโขงหนุนสูง

ทั้งนี้ รองอธิบดีฯ ได้เร่งรัดงานก่อสร้างประตูระบายน้ำศรีสองรักให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี 2566 ส่วนงานสถานีสูบน้ำและระบบท่อส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบฝั่งขวาและฝั่งซ้าย ได้เร่งรัดให้ดำเนินการออกแบบให้แล้วเสร็จ เพื่อให้เริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ภายในปี 2567 เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมดจะสามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทานได้อีก 72,500 ไร่

No Comments

    Leave a Reply