Daily Archives

19/06/2021

PR NEWS

Photo Caption THAI-DENMARK U15 FOOTBALL TOURNAMENT 2021

19/06/2021

  รมช. มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรม “THAI-DENMARK U15 FOOTBALL TOURNAMENT 2021” โดยมี นายปริญญา เพ็งสมบัติ ประธานกรรมการ อ.ส.ค. พร้อมด้วย ดร.อาทิตย์ เพ็ชรรัตน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. และผู้บริหาร…