News

ชป. แจงกรณีเครือข่ายชาวบ้านลุ่มน้ำชีตอนล่าง เรียกร้องแก้ปัญหาน้ำแล้งน้ำท่วม

19/06/2020

กรมชลประทาน ชี้แจงกรณีเครือข่ายชาวบ้านลุ่มน้ำชีตอนล่าง จังหวัดยโสธร ออกมาเรียกร้องให้กรมชลประทานดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำแล้งและน้ำท่วมในพื้นที่ 5 ตำบล ตามแนวลำน้ำกว้าง-ลำน้ำกุดกุง นั้น

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า เครือข่ายชาวบ้านลุ่มน้ำชีตอนล่าง
ในพื้นที่ 5 ตำบล ตามแนวลำน้ำกว้าง-ลำน้ำกุดกุง ประกอบด้วย ตำบลเขื่องคำ ตำบลขุมเงิน อำเภอเมืองยโสธร ตำบลย่อ ตำบลสงเปือย และตำบลกุดกุง อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ได้รับความเดือดร้อนทั้งฤดูน้ำแล้ง ไม่มีปริมาณน้ำในการปลูกพืช โดยเฉพาะการทำนาปรังเพื่อทดแทนนาปีที่ถูกน้ำท่วม ส่วนฤดูน้ำหลากปริมาณน้ำก็เอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตร จึงต้องการให้ทางกรมชลประทานดำเนินการแก้ไขการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ

สำหรับลำน้ำลำกว้าง-ลำน้ำกุดกุง เป็นลำน้ำสาขาของแม่น้ำชี เริ่มจากตำบลเขื่องคำ อำเภอเมืองยโสธร ไหลผ่าน ตำบลขุมเงิน ตำบลย่อ ตำบลสงเปือย ตำบลกุดกุง ตำบลบากเรือ ตำบลโนนทราย และไหลลงแม่น้ำชีที่บ้านหว้าน ตำบลโนนทราย อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ความยาวประมาณ 68 กม.

ปัจจุบัน กรมชลประทาน มีโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ ได้แก่ โครงการพัฒนาระบบชลประทานลุ่มน้ำลำกว้าง-กุดกุง จังหวัดยโสธร ซึ่งมีแผนการดำเนินงาน มาตั้งแต่ พ.ศ.2553 ได้แก่ งานสถานีสูบน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำ งานแก้มลิง งานก่อสร้างฝายและประตูระบายน้ำ และงานขุดลอกลำน้ำ ช่วยเหลือพื้นที่ประมาณ 46,500 ไร่ เพิ่มความจุน้ำได้ 2,137,500 ลบ.ม. และในปี 2562 โครงการชลประทานยโสธร ได้รับงบประมาณภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด งบประมาณ 4,532,000 บาท โดยได้ดำเนินการขุดลอกและกำจัดวัชพืชในลำน้ำกว้าง บริเวณบ้านท่าเยี่ยม ตำบลเขื่องคำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ และในปัจจุบันได้รับงบประมาณในการขุดลอกลำน้ำกว้าง บริเวณบ้านท่าค้อ ตำบลขุมเงิน งบประมาณรวม 9,796,000 บาท ทั้งนี้ โครงการฯ ได้รับการพัฒนาและบริหารจัดการแหล่งน้ำอย่างบูรณาการ เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การใช้น้ำและเกิดประโยชน์สูงสุด

No Comments

    Leave a Reply