News

พลเอกประวิตรฯ นำทัพ ชป.มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำในพื้นที่ EEC

18/11/2021

วันนี้ (18 พฤศจิกายน 2564) พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ ครั้งที่ 5/2564 โดยมี นายชูชาติ รักจิตร รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ นายสุริยพล นุชอนงค์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง พร้อมผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference ณ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน ถนนสามเสน

การประชุมครั้งนี้ ได้ติดตามความก้าวหน้าโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา การเตรียมแผนรองรับการบริหารจัดการน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุง การวางแผนแก้ไขปัญหาน้ำเค็มในแม่น้าบางปะกง และแม่น้าเจ้าพระยา ทั้งนี้ ที่ประชุมรับทราบความก้าวหน้า ผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัด การดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

พร้อมกันนี้ ยังได้ร่วมพิจารณาโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำกิ จังหวัดน่าน ความจุเก็บกัก 52.31 ล้าน ลบ.ม. ประกอบไปด้วย เขื่อนหลัก เขื่อนหินถมแกนดินเหนียว พร้อมอาคารประกอบ และระบบท่อส่งน้ำ ซึ่งหากดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ จะสามารถส่งน้ำให้กับพื้นที่ชลประทาน 35,558 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 8 ตำบล 45 หมู่บ้าน 6,305 ครัวเรือน สามารถส่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค การปศุสัตว์ ช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ท้ายน้ำในเขตอำเภอท่าวังผา และพื้นที่ราบลุ่มริมลำน้ำน่าน รักษาระบบนิเวศและเป็นแหล่งประมงสำหรับเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดให้ราษฎรได้บริโภคและเป็นรายได้เสริม ตลอดจนเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจและส่งเสริมการท่องเที่ยวได้อีกด้วย
สำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด จังหวัดจันทบุรี เป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญ ที่จะเพิ่มความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำ ในแผนพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กรมชลประทานได้มีแผนการดำเนินงานพัฒนาแหล่งน้ำในลุ่มน้ำคลองวังโตนด จำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย อ่างคลองฯ ประแกด (แล้วเสร็จ) อ่างฯ คลองพะวาใหญ่ (อยู่ระหว่างก่อสร้าง)
อ่างฯ คลองหางแมว (อยู่ระหว่างก่อสร้าง) และอ่างฯ คลองวังโตนด เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะมีความจุรวม 308.56 ล้าน ลบ.ม. สามารถส่งน้ำให้พื้นที่รับประโยชน์ทั้งสิ้น 267,800 ไร่ รองรับความต้องการน้ำเพื่อผลิตน้ำประปาได้อีกปีละ 45 ล้าน ลบ.ม. และผันน้ำไปยังอ่างเก็บน้ำประแสร์ได้ถึงปีละประมาณ 70 ล้าน ลบ.ม. ด้านโครงการผันน้ำประแสร์-หนองค้อ-บางพระ จังหวัดชลบุรี วัตถุประสงค์เพื่อช่วยเพิ่มปริมาณน้ำให้อ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี ปีละประมาณ 80 ล้าน ลบ.ม. เพื่อการอุปโภค -บริโภค การเกษตร การอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจของจังหวัดชลบุรี ที่สำคัญเพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ EEC

ทั้งนี้ พลเอกประวิตรฯ ได้กำชับกรมชลประทาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดการดำเนินการโครงการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

No Comments

    Leave a Reply