News

อ.ส.ค.รุกยกระดับมาตรฐานการผลิตน้ำนมโคและผลิตภัณฑ์

17/09/2022

อ.ส.ค.รุกยกระดับมาตรฐานการผลิตน้ำนมโคและผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับในระบบสากล เพื่อรองรับการแข่งขันในอุตสาหกรรมนมทั้งในและต่างประเทศ

นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.) กล่าวว่า เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คให้เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเตรียมความพร้อมในการรองรับการแข่งขันในอุตสาหกรรมนมในอนาคตที่มีแนวโน้มการแข่งขันที่รุนแรงมากยิ่งขึ้น ตนได้สั่งการให้สำนักงานอ.ส.ค.ทั้ง5ภาคให้ความสำคัญการเข้ารับการตรวจประเมินระบบคุณภาพ เพื่อควบคุมและกำกับกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คให้เป็นไปตามข้อกำหนดและมาตรฐานสากลอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะจากบริษัทคู่ค้า เช่น บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)ผู้บริหาร เซเว่น อีเลฟเว่นซึ่งปัจจุบันผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คได้ไปวางจำหน่ายอยู่ในสาขาทั่วประเทศรวมทั้งคู่ค้ารายอื่นๆ รวมทั้งได้มอบหมายให้แผนกส่งเสริมการเลี้ยงโคนมทุกภาคจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาคุณภาพน้ำนมโค โดยมีเป้าหมายให้สมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมภายใต้เครือข่ายอ.ส.ค.ทั่วประเทศ ได้พัฒนาคุณภาพน้ำนมดิบของสมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อยกระดับการผลิต การแปรรูปและการจำหน่ายได้ให้ได้มาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น ปัจจุบันสามารถผลิตน้ำนมได้ 13 กิโลกรัมต่อตัวต่อวัน ซึ่ง อ.ส.ค.ตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มการผลิตน้ำนมให้ได้ 20 กิโลกรัมต่อตัวต่อวันในอนาคตเพื่อให้เกษตรกรโคนมได้ผลผลิตน้ำนมดิบที่สูงขึ้นได้น้ำนมคุณภาพดีสามารถแข่งขันในอุตสาหกรรมนมไทยและระดับนานาชาติได้

“ปัจจุบันอ.ส.ค.นอกจากมีภารกิจหลักในการบริหารกิจการโคนมแล้ว ยังให้ความสำคัญในการผลักดันส่งเสริมเกษตรกรโคนมไทย ด้วยการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนม เป็นศูนย์ให้ความรู้ ช่วยเหลือ แนะนำ และให้คำปรึกษาแก่เกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรได้ผลผลิตน้ำนมดิบที่มีคุณภาพ และสามารถแข่งขันในอุตสาหกรรมนมสู่ระดับนานาชาติได้ นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมให้เกษตรกรโคนมรายใหม่ก้าวเข้าสู่อาชีพการเลี้ยงโคนม ตลอดจนประสานงาน และร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างปศุสัตว์ ในด้านการกำจัดโรค การเลี้ยงดู การผสมเทียม อาหารและอื่นๆ สำหรับโคนมและสัตว์อื่นที่ให้น้ำนมและเนื้ออีกด้วย โดยปัจจุบันมีกลุ่มสหกรณ์โคนมที่เข้าร่วมกว่า 40 สหกรณ์ เพื่อสนับสนุนการรับซื้อน้ำนมดิบของเกษตรกรโคนม”นายสมพร กล่าว

No Comments

    Leave a Reply