News

เกษตรฯ ผนึกกำลัง 4 กระทรวงฯ ขับเคลื่อน โครงการ “พัฒนา ๗๒ สายน้ำอย่างยั่งยืนฯ”  สืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชปณิธาน สร้างความมั่นคงและประโยชน์สุขแก่ประชาชนอย่างยั่งยืน

17/06/2024

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  28 กรกฎาคม 2567 นี้ นับเป็นมหามงคลสมัย ที่พสกนิกรชาวไทย จะได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการน้อมนำพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา ต่อยอด ในพระราชกรณียกิจ
ของพระองค์

รัฐบาล โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมบูรณาการภายใต้ความร่วมมือจากอีก 4 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงกลาโหม กระทรวงยุติธรรม กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมน้อมนำพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา ต่อยอด จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภายใต้ชื่องาน โครงการ “พัฒนา 72 สายน้ำอย่างยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” ซึ่งเป็น 1 ใน 10 โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในนามรัฐบาล เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ด้วยการพัฒนาพื้นที่ต่าง ๆ ให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น เป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตของประชาชน

โดยมีกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรม ได้แก่ โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ จำนวน 30 แห่ง โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำ จำนวน 14 แห่ง และโครงการก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำ อาทิ ฝายทดน้ำและระบบส่งน้ำ เพื่อชุมชนและพื้นที่ห่างไกล อีกจำนวน 28 แห่ง รวมพื้นที่ดำเนินโครงการฯ ทั้งสิ้น 72 แห่ง ครอบคลุม 47 จังหวัดทั่วประเทศ พื้นที่รับประโยชน์กว่า 202,630 ไร่ ช่วยเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักได้  18.14 ล้าน ลูกบาศก์เมตร ประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 17,496 ครัวเรือน สามารถบรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภค รวมไปถึงการเกษตร สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน อันเป็นการสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มีพระราชประสงค์ให้ประชาชน ทุกหมู่เหล่ามีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนสืบไป

ในการนี้ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นประธานเปิดงานโครงการ “พัฒนา ๗๒ สายน้ำอย่างยั่งยืนฯ” ณ จุดชมวิวรถไฟลอยน้ำ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ต.โคกสลุง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี พร้อมถ่ายทอดสดพิธีเปิดและกิจกรรมพร้อมกันทั่วประเทศ 28 จุด (จังหวัด)

ภายในงานประกอบด้วย การจัดกิจกรรม งานขุดลอกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์  โดยกรมชลประทาน พื้นที่ขุดลอกขนาด 100 ไร่ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถเก็บกักน้ำได้ 1,300,000 ลบ.ม. เป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ให้ราษฎรกว่า 600 ครัวเรือน ในพื้นที่หมู่ที่ 2,3 และหมู่ที่ 4 ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ได้มีน้ำใช้เพียงพอตลอดทั้งปี ทั้งยังเป็นแหล่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกข้าวช่วงฤดูฝนได้อีก 300 ไร่นอกจากนี้ ยังมีการจัดนิทรรศการจากหน่วยงานบูรณาการ 15 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาทิ นิทรรศการเฉลิมชนม์ 72 พรรษาสายน้ำแห่งพระเมตตา สู่สายธารแห่งแผ่นดิน นิทรรศการข้าวยั่งยืนและการบริหารจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้งในนาข้าว นิทรรศการแปลงต้นแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ และนิทรรศการบูรณาการจาก 4 กระทรวงที่ร่วมโครงการฯ อาทิ นิทรรศการบทบาทของกระทรวงกลาโหมในการพัฒนาสายน้ำอย่างยั่งยืน จากกระทรวงกลาโหม นิทรรศการโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จากกระทรวงมหาดไทย นิทรรศการ การขับเคลื่อนกิจกรรมตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ จากกระทรวงยุติธรรม และนิทรรศการ
น้ำพระทัย ดั่งสายน้ำ จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนกิจกรรมแจกผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากยางพารา แจกพันธุ์ปลา 100,000 ตัว แจกพันธุ์ไม้และพันธุ์ข้าวพระราชทานจากงานพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ เป็นต้น

No Comments

    Leave a Reply