PR NEWS

“มนัญญา” ห่วงสุขภาพคนไทย  ส่งมอบกำลังใจผ่านผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค 

17/05/2021

“มนัญญา”ห่วงสุขภาพคนไทย-บุคลากรทางการแพทย์  เดินหน้าสานต่อโครงการ “สายใยนมไทย-เดนมาร์ค ส่งกำลังใจ สู้ภัยโควิด-19” ส่งมอบกำลังใจผ่านผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คแก่โรงพยาบาล โรงพยาบาลสนามและบุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศ

นางสาวมนัญญา   ไทยเศรษฐ์   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่า  เพื่อเป็นการส่งมอบกำลังใจ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอก 3 แก่ประชาชน บุคลากรทาการแพทย์และหน่วยงานต่างๆที่  และเพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยของคนไทยให้แข็งแรงในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้มอบหมายให้องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) สานต่อโครงการ “สายใยนมไทย-เดนมาร์ค ส่งกำลังใจ สู้ภัยโควิด-19”  โดยส่งมอบผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คให้กลุ่มผู้ป่วยเด็กเล็ก โรงพยาบาล โรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจที่มีการกักกันตัวตามที่รัฐกำหนดจาก   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หน่วยงานและบุคลากรทางการแพทย์ เป็นต้น

สำหรับหน่วยงานที่ อ.ส.ค. ได้ส่งมอบกำลังใจผ่านผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คไปแล้วได้แก่ มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สำนักงานเสือใหญ่)  กลุ่มผู้ป่วยเด็กเล็ก ‘คลัสเตอร์ศูนย์เด็กเล็ก’ จ.เชียงใหม่  โรงพยาบาลพหลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี  โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่   บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และผู้ที่เข้ารับการกักกันตัว ตามที่รัฐกำหนดจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรีและโรงพยาบาลต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ตั้งของ อ.ส.ค.ทั้ง  5 สำนักงานภาคเป็นต้น

นอกจากนี้  ยังได้กำชับให้ อ.ส.ค. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด อาทิ  จัดพนักงานรักษาความปลอดภัย ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อสำนักงาน โรงงานอย่างสม่ำเสมอ   รวมทั้งในส่วนการบริการด้านปัจจัยการเลี้ยงโคนม จัดผู้ที่เกี่ยวข้องให้ทำการตรวจวัดอุณหภูมิลูกค้าก่อนเข้ามาใช้บริการซื้อขายไนโตรเจนเหลว น้ำเชื้อพ่อพันธุ์โคนม และปัจจัยการเลี้ยงโคนมที่ฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม โดยการตรวจวัดอุณหภูมิไม่เกิน 37.5° C  /ใช้แอลกอฮอล์ล้างมือ และสวมหน้ากากอนามัย  กรอกข้อมูลลูกค้า เพื่อสำหรับใช้เป็นข้อมูลในการสอบกลับกรณีมีการติดเชื้อ และให้พนักงานของแผนกฯ รักษาระยะห่าง Social Distancing ในการให้บริการจำหน่ายกับลูกค้า  เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 ด้านนายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ที่กลับมาระบาดระลอก 3 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ ได้ให้สั่งการให้ อ.ส.ค. เข้มงวดกับสำนักงาน ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค โดยมีการจัดตั้งจุดคัดกรองในการวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าโรงงาน อีกทั้งจัดหาอุปกรณ์ฆ่าเชื้อ เช่น แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ, เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ, หน้ากากอนามัย ให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกคน เพื่อสร้างความปลอดภัยและความมั่นใจให้กับบุคคลากรในหน่วยงาน ซึ่งทาง อ.ส.ค. ก็ได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้อง (เกษตรกร, ผู้บริโภค) ตลอดจนการดำเนินงานขององค์กร อ.ส.ค.

No Comments

    Leave a Reply