PR NEWS

วางแผนการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์นม 

17/05/2021

นายสมพร  ศรีเมือง  รองผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวางแผนการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์นม  เพื่อรองรับการผลิตผลิตภัณฑ์นม ยูเอชที  5 ภาค ครั้งที่ 6/2564 ผ่านระบบ Video Conference    เพื่อติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมา   ณ สำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ  เมื่อเร็วๆนี้ 

No Comments

    Leave a Reply