News

สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต จัดอบรมหมอดินอาสายุค 4.0 หวังยกระดับและเพิ่มองค์ความรู้ พร้อมถ่ายทอดสู่เกษตรกร

16/12/2021

วันนี้ (16 ธ.ค.64) นายภิญโญ สุวรรณชนะ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 เป็นประธานเปิดโครงการอบรมหมอดินอาสา ๔.๐ กรมพัฒนาที่ดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕(หลักสูตรที่ ๓) ครั้งที่ ๑ ซึ่งมีนายปัญญา ใจสมุทร ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต กล่าวรายงาน โดยได้รับเกียรติจาก นายจักรี สุจริตธรรม อดีตอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมพิธี ณ สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

นายภิญโญ สุวรรณชนะ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 กล่าวว่า การดำเนินการโครงการหมอดินอาสาของกรมพัฒนาที่ดิน ได้ริเริ่มก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๘ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่ทุกหมู่บ้าน โดยในการดำเนินการช่วงแรกเริ่มจากการแต่งตั้งเกษตรกรที่สนใจงานด้านการพัฒนาที่ดิน และสมัครใจเป็นอาสาสมัครของกรมพัฒนาที่ดิน มีความต้องการพร้อมที่จะเข้ารับการอบรมรับความรู้การใช้เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ของกรมพัฒนาที่ดิน และนำไปใช้พัฒนารูปแบบการทำการเกษตรของตนเองและมีความเป็นผู้นำสามารถถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกรภายในหมู่บ้านหรือพื้นที่อื่นๆ ได้โดยหมอดินอาสาของกรมพัฒนาที่ดิน แบ่งออกเป็น ๔ ระดับ ตามรูปแบบการปกครองของประเทศไทย ได้แก่หมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน หมอดินอาสาประจำตำบล หมอดินอาสาประจำอำเภอ และหมอดินอาสาประจำจังหวัด โดยปัจจุบันมีจำนวนหมอดินอาสาทุกระดับปฏิบัติงานอยู่ทั่วประเทศจำนวนกว่า ๗๗,๐๐๐ คน

ด้านนายปัญญา ใจสมุทร กล่าวเพิ่มเติมถึง ในการอบรมหมอดินอาสา ปี 2565 มีเป้าหมายเพื่อให้หมอดินอาสาได้มีเวทีพบปะและรู้จักกันได้แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ในการนำเทคโนโลยีในการพัฒนาที่ดินไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ร่วมกัน ตลอดจนเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 4.0 มาใช้ประโยชน์ในการถอดบทเรียน นำองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้จริง และเพื่อสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายหมอดินอาสาในแต่ละพื้นที่ ให้หมอดินอาสามีโอกาสในการแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรู้เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาดินในพื้นที่ของตนเอง และจากผลกระทบของสถานโควิด 19 ที่เกิดความเสียหายรุนแรงต่อเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมและการบริการ มีแรงงานจำนวนมากคืนถิ่นสู่ภาคการเกษตร

ดังนั้นเพื่อรองรับการผลิตอาหารและสร้างอาชีพ
เกษตรกรรม กรมพัฒนาที่ดินจึงได้ปรับหลักสูตรการอบรมหมอดินอาสา เพื่อสร้าง หมอดินมืออาชีพโดยคัดเลือกจากหมอดินอาสาที่สนใจเข้ารับการฝึกปฏิบัติเชิงลึกในศูนย์ฝึกของกรมพัฒนาที่ดิน และศูนย์ฝึกของหมอดินอาสาในภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อขยายผลสู่เครือข่ายและเกษตรกรทั่วไป อันเป็นการปรับตัวให้เข้มแข็งเข้ากับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และเพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายกรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ตมีหมอดินอาสาทั้งหมด จำนวน 121 ราย ได้ดำเนินแผนงานโครงการอบรมหมอดินอาสา 4.0 กรมพัฒนาที่ดิน(หลักสูตรที่ ๓) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างหมอดินอาสามืออาชีพที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน พัฒนาศักยภาพของหมอดินอาสาด้านการเกษตร โดยให้สามารถข้าถึงข้อมูลและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาพื้นที่การเกษตรของตนเอง และปรับปรุงฐานข้อมูลหมอดินอาสาในรูปแบบดิจิทัล เพื่อพัฒนาเป็นBig data รองรับองค์กร 4.0โดยคัดเลือกจากหมอดินอาสาที่สนใจ จำนวน 38 ราย เข้ารับการฝึกปฏิบัติ และ
เรียนรู้จากเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต

No Comments

    Leave a Reply