News

ดร.เฉลิมชัย มอบ ชป.เร่งงานพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำและสร้างความยั่งยืนภาคการเกษตรแก่ชาวกะปง

15/11/2021

วันนี้ (15 พ.ย.64) ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำคลองตะกั่วป่า รวมถึงความคืบหน้าโครงการฝายคลองท่านา และโครงการฝายคลองทับยาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมี นายชูชาติ รักจิตร รองอธิบดีกรมชลประทาน นายปริญญา สัคคะนายก ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 15 นายชัยวัฒน์ ตันเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพังงา และผู้เกี่ยวข้อง บรรยายสรุป ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

นายชูชาติ รักจิตร รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า จังหวัดพังงา ไม่มีแหล่งเก็บกักน้ำประเภทอ่างเก็บน้ำที่จะใช้ในการบริหารจัดการน้ำ ส่งผลให้ในช่วงฤดูแล้งน้ำในลำน้ำจะแห้ง และในช่วงฤดูน้ำหลากน้ำจะเอ่อท่วมเข้าพื้นที่ชุมชน กรมชลประทานได้ดำเนินการศึกษาโครงการต่าง ๆ ในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองตะกั่วป่า อาทิ โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งขมิ้น โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านดอกแดง โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านปากคลองปลายวา โครงการฝายดักตะกอนบ้านปากพู่ โครงการฝายดักตะกอนบ้านกะปง เป็นต้น เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่

สำหรับโครงการที่ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างแล้ว ได้แก่ โครงการฝายคลองท่านา อยู่ในพื้นที่ตำบลท่านา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา มีลักษณะเป็นฝายดักตะกอน ชนิดกล่อง (GABION) พร้อมอาคารป้องกันตลิ่ง ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง คืบหน้าแล้วกว่าร้อยละ 3 หากดำเนินการแล้วเสร็จ จะสามารถช่วยควบคุมระดับน้ำท้องคลองและการพังทลายเสียหายของตลิ่ง อีกทั้งยังช่วยดักตะกอนทราย ทำให้ลำน้ำด้านท้ายฝายตื้นเขินช้าลง สามารถลดปัญหาการระบายน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากได้ และยังสามารถช่วยสนับสนุนพื้นที่การเกษตร (สวนปาล์มน้ำมัน) กว่า 100 ไร่ คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2565 นี้

ส่วนโครงการฝายคลองทับยาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเหล อำเภอกะปง จังหวัดพังงา สืบเนื่องจากระบบท่อส่งน้ำมีการชํารุดทรุดโทรมตามสภาพการใช้งาน ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ขาดแคลนน้ำสําหรับใช้ในการอุปโภค-บริโภคและการเกษตร กรมชลประทานจึงได้ดำเนินการโครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำสายใหญ่ ความยาว 13.220 กิโลเมตร และปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำสายแยกขวา ความยาว 4 กิโลเมตร หากดำเนินการแล้วเสร็จ จะช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสําหรับอุปโภค-บริโภคในพื้นที่ หมู่ที่ 1,2,3,4 และหมู่ที่ 5 จํานวน 650 ครัวเรือน ประชากรรวม 1,400 คน และช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสําหรับการเกษตร (สวนผลไม้) ประมาณ 1,500 ไร่ ปัจจุบันดำเนินการออกแบบแล้วเสร็จ และจะดำเนินการของบประมาณปี 2566 ต่อไป

จากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ดร.เฉลิมชัยฯ ได้มอบนโยบายให้หัวหน้าส่วนราชการทั้งจากส่วนกลางและในระดับพื้นที่ดำเนินการตามภารกิจด้านต่างๆ เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีและร่วมขับเคลื่อนภาคการเกษตรตามนโยบายที่สำคัญของกระทรวงและนโยบายในระดับยุทธศาสตร์ชาติ อนึ่ง โครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำสายใหญ่ ดังกล่าวข้างต้น ได้มอบหมายให้กรมชลประทานดำเนินการโดยใช้งบประมาณเร่งด่วนให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเร็วที่สุด

No Comments

    Leave a Reply