News

” ธรรมนัส จับมือ อัครา ปาคนพะเยาปิ๊กบ้าน”

15/07/2021

ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า” จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยเฉพาะเขตกรุงเทพมหานครและ ปริมณฑล ซึ่งเป็นผลให้ทั้งโรงพยายาบาล โรงพยาบาลสนาม และศูนย์พักคอย ไม่เพียงพอในการรับผู้ติดเชื้อเข้ารับการรักษา ส่งผลให้ผู้ติดเชื้อจำนวนมากที่ยังไม่ได้รับการเข้ารักษาในสถานพยาบาล ตกค้างอยู่ในที่พักอาศัยเดิมร่วมกับสมาขิกในครอบครัวซึ่งก็สุ่มเสี่ยงในการที่จะแพร่เชื้อไปยังบุคคลใกล้ชิดไ้ด้อีกด้วยในการนี้ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพะเยา และ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงหารือกับ นายอัครา พรหมเผ่า นายก องค์การบริหารส่งหวัดพะเยา ผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

เพื่อร่วมมือกันในการให้ความช่วยเหลือประชาชนจังหวัดพะเยาที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพ และพื้นที่อื่นๆ ที่ตรวจพบเชื้อ โควิด-19 แล้วยังไม่ได้รับการรักษาในสถานพยาบาล และมีความประสงค์จะกลับไปรักษาในพื้นที่จังหวัดพะเยา ตามแนวทางที่คณะทำงาน ได้ร่วมหารือและเตรียมการไว้สำหรับรองรับแบะให้การดูแลพี่น้องประชาชนชาวพะเยาที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ดังกล่าว
ด้าน นาย อัครา พรมเผ่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา กล่าวว่า ” สำหรับประชาชนชาวจังหวักพะเยาที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพและปริมณทล หากพบว่าตนเองหรือคนใกล้ชิดติดเชื้อโควิด19 สามารถ ติดต่อ ขอรับการช่วยเหลือได้ โดยเบื้องต้นให้ติดต่อไปยัง หมายเลข 054-409-123 เพื่อประเมินสภาพร่างกายว่ามีความพร้อมที่จะเดินทางกลับมารักษาที่จังหวัดพะเยา โดยเบื้องต้นให้เตรียมความพร้อม ในเรื่องเอกสารส่วนตัว อาทิ บัตรประจำตัวประชาชน ผลตรวจหาเชื้อโควิด19 เอกสารรับรองการฉีดวัคซีน ยารักษาโรคประจำตัว หน้ากากอนามัย ของใช้ ตัว อาหารน้ำดื่ม พร้อมแจ้งความประสงค์ในการเดินทางส่าต้องการเดินทางด้วยรถส่วนตัว หรือ ประสงค์ให้ทาง อบจ.พะเยา จัดรถไปรับ ณ สถานพักอาศัย แล้วนำไปรักษาต่อที่จังหวัดพะเยาต่อไป “นายอัครากล่าว

No Comments

    Leave a Reply