Daily Archives

15/06/2021

News

ชป.ยืนยันบริหารจัดการน้ำทุกพื้นที่ที่รับผิดชอบอย่างเต็มที่

15/06/2021

กรมชลประทาน ชี้แจงกรณีที่มีผู้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับสถานการณ์ภัยแล้ง ที่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกร โดยเฉพาะชาวนาที่ในพื้นที่อำเภอพรหมพิราม จ.พิษณุโลก ประสบปัญหาภัยแล้งหนักมาก เนื่องจากกรมชลประทานไม่จัดสรรน้ […]…