News

ชป. ปัจฉิมนิเทศโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่อ้อ จ.เชียงใหม่

14/12/2021

วันนี้ (14 ธันวาคม 2564) นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 (ปัจฉิมนิเทศโครงการ) โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่อ้อ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายฉัตรเทพ เพิ่มทรัพย์ ปลัดอาวุโสอำเภอเชียงดาว เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงานชลประทานที่ 1 สำนักบริหารโครงการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากโครงการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

ในการนี้ กรมชลประทานได้นำเสนอผลสรุปลักษณะโครงการและผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเปิดเวทีรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนในพื้นที่ เพื่อนำไปปรับปรุงผลการศึกษาให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลักวิชาการ และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่มากที่สุด ซึ่งมีประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก โดยส่วนใหญ่พร้อมที่จะสนับสนุนและให้ความร่วมมือกรมชลประทาน ในการดำเนินการสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่อ้อ เนื่องจากเห็นว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก พร้อมกับเร่งรัดให้ดำเนินการก่อสร้างโดยเร็ว

ทั้งนี้ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่อ้อ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเขื่อนดิน ความยาวสันเขื่อน 464 เมตร สามารถเก็บกักน้ำได้ประมาณ 4.16 ล้าน ลบ.ม. มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับช่วยเหลือพื้นที่การเพาะปลูกทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง รวมทั้งด้านอุปโภค-บริโภค ซึ่งจะช่วยประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์ ให้มีรายได้และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งด้านการเกษตร และด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในปี 2567 และใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานก่อสร้างประมาณ 4 ปี

No Comments

    Leave a Reply