News

ชป.เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำลำพระเพลิงอย่างใกล้ชิด ย้ำ..เขื่อนยังมั่นคงแข็งแรงดี

14/10/2020

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความห่วงใยประชาชนในพื้นที่เสี่ยงประสบปัญหาอุทกภัยจากอิทธิพลของพายุโซนร้อย “นังกา” ซึ่งมีผลกระทบกับประเทศไทยในช่วงระหว่างวันที่ 14-16 ตุลาคม 2563 นี้ จึงสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยให้มากที่สุด

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในเขื่อนลำพระเพลิงว่า ปัจจุบัน (14 ต.ค. 63) มีปริมาณน้ำ 148 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็นร้อยละ 95 ของความจุอ่างฯ ระดับน้ำทรงตัว กรมชลประทาน ได้บริหารจัดการน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุม ด้วยการระบายลงคลองธรรมชาติวันละประมาณ 3.45 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้าย ทั้งนี้ กรมชลประทาน โดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนลำพระเพลิง ได้นำเครื่องจักรและรถแบ็คโฮเข้าไปดำเนินการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ พร้อมเสริมกระสอบทรายบริเวณริมตลิ่ง รวมทั้งรายงานสถานการณ์น้ำให้หน่วยงานท้องถิ่นทราบอย่างต่อเนื่อง เพื่อประชาสัมพันธ์แจ้งให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง

ทั้งนี้ กรมชลประทาน ได้เตรียมความพร้อมด้วยการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคารชลประทานอย่างสม่ำเสมอ จึงขอยืนยันว่า เขื่อนลำพระเพลิง มีความมั่นคงแข็งแรงดี สามารถเก็บกักน้ำได้อย่างเต็มศักยภาพ ขอให้ประชาชนในพื้นที่ติดตามสถาณการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด หากต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อโครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือโทรสายด่วนกรมชลประทาน 1460 ชลประทานบริการประชาชน ได้ตลอดเวลา

No Comments

    Leave a Reply