News

กรมชลฯ ปรับปรุงฝายแม่ยมเมืองแพร่ เพิ่มศักยภาพลุ่มน้ำยมตอนบน

13/03/2022

กรมชลประทาน เดินหน้าปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพหัวงานฝายแม่ยม ตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ บรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำด้านการเกษตร และอุปโภคบริโภคให้ชาวเมืองแพร่ คาดแล้วเสร็จปี 2566

 

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า โครงการฝายแม่ยม ก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 2490 แล้วเสร็จทั้งโครงการในปี 2516  เป็นฝายคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ Ogee Weir ยาว 350 เมตร สูง 7.00 เมตร ต่อมาในปี พ.ศ. 2529 ได้มีการก่อสร้างฝายยางเหนือฝายคอนกรีต สูง 1 เมตร แบ่งเป็น 5 ช่อง มีตอม่อกลาง บนฝายคอนกรีตพร้อมอาคารควบคุม จนกระทั่งปัจจุบันสภาพฝายยางมีความเสียหายไม่สามารถใช้การได้  สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 5 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ จึงได้ดำเนินการโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพหัวงานฝายแม่ยมขึ้น ด้วยการก่อสร้างประตูระบายทรายแห่งใหม่ในบริเวณใกล้เคียงกับฝายเดิม เนื่องจากการก่อสร้างประตูระบายทรายจะให้ประโยชน์ในด้านการใช้งานและมีอายุการใช้งานที่นานกว่าการปรับปรุงฝายเดิม มีระยะเวลาดำเนินโครงการ 5 ปี (ปี 2562 – 2566) หากดำเนินการแล้วเสร็จ จะช่วยเพิ่มประสิทธิการเก็บกักน้ำได้ดียิ่งขึ้น สามารถส่งน้ำให้กับพื้นที่การเกษตรของราษฎรในเขตอำเภอสอง อำเภอหนองม่วงไข่ อำเภอเมือง อำเภอสูงเม่น และอำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ในฤดูฝนประมาณ 196,000 ไร่ ในฤดูแล้งประมาณ 27,500 ไร่ รวมถึงส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎรกว่า 27,500 ครัวเรือน

ทั้งนี้ อธิบดีกรมชลประทานได้เร่งรัดงานการก่อสร้างให้เสร็จโดยเร็วตามแผนที่กำหนดไว้ ด้วยการเสริมทั้งกำลังคน เครื่องจักร และเครื่องมือต่างๆ อย่างเต็มศักยภาพ เพื่อให้พี่น้องชาวเมืองแพร่ ได้ใช้ประโยชน์จากฝายแม่ยมได้ในเร็ววัน อันจะส่งผลให้ประชาชนในพื้นมีสภาพเศรษฐกิจ และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จากรายได้ของผลผลิตทางการเกษตรที่เพิ่มมากขึ้น และลดปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง

No Comments

    Leave a Reply