News

ชป.เข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหา หลังชาวบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ร้องได้รับผลกระทบหนัก “น้ำกัดเซาะ-ตลิ่งพัง ทำปาล์มล้มเสียหาย”

12/07/2022

กรมชลประทาน โดย กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ชี้แจงกรณี “ชาวบ้านร้อง น้ำกัดเซาะ-ตลิ่งพัง ทำปาล์มล้มเสียหาย วอนรัฐช่วยเหลือเร่งด่วน” โดยได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้าน บ้านเกาะเนียง ต.บ้านควน อ.เมือง จ.ตรัง ว่า ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองลำเลียง ทำให้น้ำในคูที่ไหลผ่านสวน พัดกัดเซาะจนตลิ่งพัง ต้นปาล์มล้มได้รับความเสียหายนั้น

นายสิริพล รักษนาเวศ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 16 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ได้ตรวจสอบพบว่าพื้นที่บริเวณดังกล่าวอยู่ในโครงการคลองระบายน้ำคลองลำเลียง ต.บ้านควน อ.เมือง จ.ตรัง หลังจากตรวจสอบสภาพความเสียหาย พบว่าบริเวณที่ดินของผู้ร้อง ติดกับเขตชลประทานที่จะดำเนินการก่อสร้างคลองระบายน้ำคลองลำเลียง ช่วงบริเวณ กม.8+000 – 8+100 ฝั่งซ้าย ซึ่งงานช่วงบริเวณดังกล่าวอยู่ในสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการคลองระบายน้ำคลองลำเลียง ความยาวคลอง 9.50 กิโลเมตร กรมชลประทานว่าจ้าง บริษัท มานะรุ่งเรืองทรัพย์ จำกัด ดำเนินการก่อสร้างไปได้ประมาณ 7 กิโลเมตร ต่อมาได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดจากกรมบังคับคดี กรมชลประทานจึงบอกเลิกสัญญาเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เป็นเหตุให้การก่อสร้างคลองระบายน้ำคลองลำเลียง ตั้งแต่ช่วงบริเวณ กม.7+000 – กม.9+500 ยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้าง รวมถึงพื้นที่ดังกล่าวของผู้ร้องด้วย ปัจจุบันได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อก่อสร้างใหม่ในส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จ โดยกรมชลประทานได้จัดหาผู้รับจ้างรายใหม่ที่ชนะการประกวดราคาแล้ว เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2564 แต่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญาเนื่องจากยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ซึ่งหากได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว จะดำเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าวให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้

ทั้งนี้สภาพความเสียหายในที่ดินของผู้ร้องอันเกิดจากผู้รับจ้างรายเก่าขุดเปิดทางน้ำและได้วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นทางข้ามร่องน้ำเล็กๆ เป็นการชั่วคราว เพื่อให้เครื่องจักรสามารถเข้าทำงานในพื้นที่ก่อสร้างได้นั้น สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 16 จะเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยการปรับแต่งคูน้ำที่ได้รับความเสียหาย และก่อสร้างเป็นอาคารรับน้ำลงสู่คลองระบายน้ำคลองลำเลียงและปรับปรุงให้กลับคืนสู่สภาพเดิม และจะได้เข้าพบผู้ร้องพร้อมชี้แจง แนวทางในการแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ร้องทราบโดยเร่งด่วนต่อไป

 

No Comments

    Leave a Reply