News

ชป.เร่งแก้ปัญหาลดระดับท่อรับน้ำอ่างเก็บน้ำบึงกระโตน จ.นครราชสีมา

12/05/2021

กรมชลประทานชี้แจงกรณี ชาวบ้านไร่ริมบึง ต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา ได้รับความเดือดร้อน จากการก่อสร้างเพิ่มระดับความสูงขอบอ่างเก็บน้ำบึงกระโตน และมีการก่อสร้างท่อระบายน้ำสูงกว่าระดับผิวถนน ทำ ให้ช่วงฝนตกมีน้ำท่วมขัง บริเวณผิวถนน

นายกิติกุล เสภาศีราภรณ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา สำนักงานชลประทานที่ 8 ได้ชี้แจงกรณีที่เกิดขึ้นว่า อ่างเก็บน้ำบึงกระโตน ต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลางที่อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการชลประทานนครราชสีมา เมื่อปี พ.ศ.2559 ได้รับงบประมาณ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ ก่อสร้างอาคารระบายน้ำ ท่อรับน้ำเข้าอ่างเก็บน้ำบึงกระโตน ซึ่งดำเนินการโดยฝ่ายก่อสร้าง  สำนักงานชลประทานที่ 8 เริ่มก่อสร้างในเดือนตุลาคม 2559 แล้วเสร็จเมื่อเดือนมีนาคม 2561 และส่งมอบให้โครงการชลประทานนครราชสีมา เมื่อปี พ.ศ.2562

จากการตรวจสอบพื้นที่จริง จุดที่ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนนั้น เป็นท่อรับน้ำช่วง กม.4+800 มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร จำนวน 2 แถว ซึ่งท่อดังกล่าวจะทำหน้าที่รับน้ำจากพื้นที่ให้ไหลเข้าสู่อ่างเก็บน้ำ ระดับธรณีท่อมีระดับเท่ากับผิวถนน มีการปรับปรุงถนนทางเข้าหมู่บ้านไร่ริมบึง ซึ่งถนนช่วงหน้าท่อ มีระดับต่ำกว่าจุดอื่นๆ เมื่อมีฝนตกจะมีน้ำท่วมขังและมีตะกอนดินไหลมาทับถมบริเวณหน้าท่อ จึงเกิดปัญหาดังกล่าวขึ้น ทั้งนี้ จะทำแก้ไขปัญหา ให้แล้วเสร็จภายใน 2 สัปดาห์

No Comments

    Leave a Reply