News

กรมชลประทาน ร่วมให้การต้อนรับองคมนตรี ลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง

11/11/2020

พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลาง เป็นประธานการประชุมติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรีและสระบุรี โดยมี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน นายสุรัช ธนูศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ พร้อมรายงานความก้าวหน้าโครงการฯ ในการนี้องคมนตรี และคณะ ได้ร่วมปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำและร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 รวมถึงติดตามการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ลุ่มน้ำป่าสัก ณ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

จากนั้นในช่วงบ่าย องคมนตรีและคณะลงพื้นที่ติดตามการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำวังตะโกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลโคกแสมสาร อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี โดยมี นายประเสริฐ เล็กรุ่งเรืองกิจ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลพบุรี เป็นผู้บรรยายสรุปแผนการดำเนินงาน พร้อมพบปะราษฎรที่อยู่ในพื้นที่ ทั้งนี้ องคมนตรียังได้มอบพันธุ์ไม้ให้แก่ผู้แทนชุมชน และมอบน้ำมันพืชให้แก่โรงเรียนเพื่อประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน จำนวน 4 โรงเรียนด้วย

สำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำวังตะโกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สืบเนื่องมาจากราษฎรบ้านใหม่ศรีอุบล หมู่ที่ 6 ตำบลโคกแสมสาร อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี ได้ขอพระราชทานก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบริเวณตำบลโคกแสมสาร เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำสำหรับทำการเกษตรและปัญหาอุทกภัย กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้กันร่วมพิจารณาความเหมาะสม โดยก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ความจุที่ระดับเก็บกักน้ำประมาณ 298,390 ลูกบาศก์เมตร สามารถช่วยเหลือพื้นที่เกษตรได้ประมาณ 670 ไร่ ทั้งจะเป็นแหล่งน้ำตันทุนให้แก่ฝายบ้านใหม่ศรีอุบล และน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคของราษฎรในพื้นที่ชุมชนหมู่ที่ 6 และพื้นที่ใกล้เคียง จำนวน 300 ครัวเรือน 1,200 คน เป็นแหล่งน้ำช่วยเสริมน้ำฝนเพื่อการปลูกพืชไร่ในฤดูฝน 900 ไร่ และช่วงฤดูแล้ง 300 ไร่ รวมทั้งบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด และแหล่งท่องเที่ยว อันจะช่วยยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึ้น

No Comments

    Leave a Reply