News

ชป.เดินหน้าโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำรีฯ สร้างความมั่นคงด้านน้ำ จ.น่าน

11/01/2022

กรมชลประทาน เดินหน้าโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.น่าน หวังเพิ่มแหล่งน้ำต้นทุน ส่งเสริมคุณภาพชีวิตชาวเมืองน่านให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีน้ำอุปโภคบริโภคใช้อย่างไม่ขาดแคลน ตามนโยบายของรัฐบาล โดยกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.)

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดน่าน เป็นโครงการฯ ที่กรมชลประทาน ได้สนองแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่พระราชทานพระราชดำริ เมื่อวันพุธที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2560 ให้กรมชลประทานและสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ร่วมกันพิจารณาจัดหาน้ำให้แก่โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ และโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน โดยให้พิจารณาการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำรี เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนให้กับพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งโครงการดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้น 1 กรมชลประทานได้ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เสร็จแล้ว พร้อมกับเร่งปรับปรุงข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ (คชก.) เพื่อนำเสนอรายงานชี้แจงเพิ่มเติมและเข้าสู่วาระการพิจารณาในวันที่ 14 มกราคม 2565 นี้ ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการน้ำแห่งชาติ (กนช.) และคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาอนุมัติโครงการฯ ตามลำดับในระยะต่อไป

สำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน มีลักษณะเป็นเขื่อนหินถม สามารถเก็บกักน้ำได้ประมาณ 46 ล้านลูกบาศก์เมตร หากดำเนินการแล้วเสร็จ จะเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสนับสนุนการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรในพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอทุ่งช้าง และอำเภอเชียงกลาง ได้มากกว่า 22,100 ไร่ ทั้งยังเป็นแหล่งขยายและเพาะพันธุ์ปลาแห่งใหม่ เสริมสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกล้เคียง ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

No Comments

    Leave a Reply