News

“เฉลิมชัย” ห่วงใยพี่น้องชาวประมงพื้นบ้าน สั่งกรมประมงเร่งเปิดช่องทางตลาดเพื่อกระจายผลผลิต หลังประสบปัญหาจากวิกฤตโควิด – 19

10/12/2021

รมว.เกษตรฯ สั่งการกรมประมงให้ความช่วยเหลือชาวประมงพื้นบ้าน เร่งพัฒนาการผลิตการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ของสินค้าประมงพื้นบ้าน รวมถึงเปิดช่องทางการตลาดเพื่อกระจายผลผลิต พร้อมให้กรมประมง Kick off จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์อาหารทะเลจากชาวประมงพื้นบ้าน ณ ตลาดนัดกรมประมง ในวันศุกร์ที่ 17 ธันวาคมนี้

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า มีความห่วงใยถึงการประกอบอาชีพของพี่น้องชาวประมงพื้นบ้าน 23 จังหวัดชายทะเล กรณีที่ประสบปัญหาด้านช่องทางตลาดในการจัดจำหน่ายผลผลิต จากผลกระทบของการระบาดของโรคโควิด -19 จึงได้มอบนโยบายและสั่งการให้กรมประมงเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือในด้านการพัฒนาการผลิตการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ของสินค้าประมงพื้นบ้าน รวมถึงเร่งเปิดช่องทางการตลาดเพื่อกระจายผลผลิต โดยในระยะเร่งด่วนนี้ให้ประมงจังหวัด 23 จังหวัดชายทะเล เร่งลงพื้นที่ติดตามปัญหาและพบปะผู้นำชุมชนประมงท้องถิ่นในพื้นที่ทุกแห่ง พร้อมทำการสำรวจและจัดส่งข้อมูลรายละเอียดผลผลิตที่ได้จากการทำประมงพื้นบ้าน และประสานงานกับห้างสรรพสินค้าทั้งค้าส่ง และค้าปลีก สถานีบริการน้ำมัน รวมทั้งตลาดในชุมชน สำหรับเพิ่มช่องทางกระจายการจำหน่ายผลผลิตที่มาจากการทำประมงพื้นบ้าน โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่ เช่น เทศบาล องค์การบริหาร ส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตลอดจนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นต้น

นอกจากนี้ ในระยะยาวได้ให้กรมประมงทำการศึกษาวิจัยพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าให้เก็บรักษาคุณภาพได้นานขึ้น สามารถขนส่งได้สะดวก อีกทั้งเน้นส่งเสริมการใช้ตราสัญลักษณ์เพื่อให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัย สร้างความจดจำและให้การยอมรับในสินค้ามากยิ่งขึ้นด้วย รวมถึงพัฒนาช่องทางตลาดออนไลน์เพื่อให้การกระจายสินค้าได้เข้าถึงผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องและกว้างขวางมากขึ้น

“เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายเกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุด ได้สั่งการให้กรมประมงเปิดโซนตลาดนัดกรมประมงในทุกวันศุกร์ เป็นแหล่งซื้อ-ขายอาหารทะเลคุณภาพดีในราคาที่ย่อมเยาว์ เพื่อเป็นช่องทางให้ชาวประมงพื้นบ้านได้กระจายผลผลิตถึงผู้บริโภคได้โดยตรงอีกช่องทางหนึ่ง ซึ่งจัดจำหน่ายหมุนเวียนให้ครอบคลุมผลผลิตจากทุกชุมชนและทุกจังหวัดชายทะเล ประชาชนผู้สนใจซึ่งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงสามารถร่วมอุดหนุนสินค้าและผลิตภัณฑ์อาหารทะเลจากชาวประมงพื้นบ้านได้ โดยกรมประมงจะทำการ Kick off เริ่มจำหน่ายครั้งแรกในวันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป” ดร.เฉลิมชัย กล่าว

No Comments

    Leave a Reply