News

ชป.เตรียมเปิดจ้างงานปี 66  ตั้งเป้า 8.6 หมื่นคน หวังสร้างรายได้เสริมให้พี่น้องเกษตรกร

10/11/2022

กรมชลประทาน  ขานรับนโยบายรัฐบาล เดินหน้าจ้างแรงงานชลประทานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ปี 2566 จัดสรรงบกว่า  5.33  พันล้านบาท มีเป้าหมายจ้างแรงงาน 8.6 หมื่นคน พร้อมเชิญชวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ หวังสร้างรายได้ทดแทนและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วประเทศ  

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทาน ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ในการช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนทั่วประเทศ ด้วยการดำเนินโครงการจ้างแรงงานชลประทานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ปีงบประมาณ 2566  เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น โดยในปีนี้ มีแผนจ้างแรงงานวงเงินกว่า 5,336 ล้านบาท สามารถจ้างแรงงานได้ประมาณ 86,000 คน ระยะเวลาการจ้างอยู่ระหว่าง 3 – 10 เดือน วงเงินจ้างแรงงานอยู่ระหว่าง 26,100-87,000 บาท/คน (ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการจ้างต่อคน) อาทิ ปฏิบัติงานซ่อมแซม บำรุงรักษา ขุดลอก ปรับปรุงงานชลประทาน โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งานก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำเพื่อชุมชน/ชนบท แก้มลิง การจัดการคุณภาพน้ำ รวมทั้งโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ

โดยเกณฑ์การจ้างแรงงานจะพิจารณากลุ่มเป้าหมาย 4 กลุ่ม ดังนี้  1. เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรหรือเกษตรกรในพื้นที่   2. สมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำของกรมชลประทานในพื้นที่   3. ประชาชน และผู้ใช้แรงงานทั่วไปในพื้นที่   และ 4. หากแรงงานในพื้นที่มีไม่เพียงพอให้พิจารณาจ้างเกษตรกรหรือแรงงานในพื้นที่ใกล้เคียง จากหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด และลุ่มน้ำ ตามลำดับ

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ  สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลการรับสมัครได้ที่โครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือโทร 1460 สายด่วนกรมชลประทาน

No Comments

    Leave a Reply