News

รองฯชูชาติ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการเพิ่มปริมาณน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่

09/11/2021

วันนี้ (9 พ.ย. 64)ที่จังหวัดเชียงใหม่ นายชูชาติ รักจิตร รองอธิบดีกรมชลประทาน ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายจิตะพล รอดพลอย ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 และผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับพร้อมรายงานผลการดำเนินโครงการฯ

สำหรับโครงการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง – แม่งัด ประกอบด้วย งานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง – แม่งัด สัญญาที่1 มีความยาวอุโมงค์รวมทั้งสิ้น 13,600 เมตร มีผลงานการก่อสร้างสะสม 82% งานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง – แม่งัด สัญญาที่ 2 ความยาวอุโมงค์รวมทั้งสิ้น 12,024 เมตร มีผลงานการก่อสร้างสะสม 45%

ด้านโครงการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่งัด – แม่กวง ประกอบด้วย งานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่งัด – แม่กวง สัญญาที่ 1 ความยาวอุโมงค์รวมทั้งสิ้น 12,500 เมตร มีผลงานการก่อสร้างสะสม 34% และงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่งัด – แม่กวง สัญญาที่ 2 ความยาวอุโมงค์รวมทั้งสิ้น 10,475 เมตร มีผลงานการก่อสร้างแล้วเสร็จ 100%

ทั้งนี้ ในระหว่างการก่อสร้างทั้ง 4 สัญญา มีปัญหาอุปสรรคที่แตกต่างกันออกไป อาทิ การขุดเจอโพรงถ้ำใต้ดินขนาดใหญ่ การขุดเจอธารน้ำใต้ดิน ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องแก้ปัญหาเป็นรายกรณีไป ซึ่งที่ผ่านมากรมชลประทาน คณะที่ปรึกษา ได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวร่วมกับผู้รับจ้างมาโดยตลอด

ในการนี้ รองอธิบดีฯ ได้ให้กำลังใจและแนะนำแนวทางการดำเนินงานตลอดจนวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินโครงการฯ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นสำคัญ และเพื่อให้โครงการดังกล่าวแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้

No Comments

    Leave a Reply