News

ชป.ส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคทั่วประเทศ

09/04/2020

กรมชลประทาน ยังคงเดินหน้าช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้ง ส่งน้ำช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ขาดแคลนน้ำ เพื่อการอุปโดภคบริโภคในหลายพื้นที่ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ปัจจุบันหลายพื้นที่ยังคงประสบปัญหาภัยแล้ง กรมชลประทานได้บริหารจัดการน้ำควบคู่ไปกับการช่วยเหลือพื้นที่ขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค อาทิ ที่จังหวัดสุพรรณบุรี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ส่งรถน้ำไปช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปริมาณน้ำประมาณ 30,000 ลิตร ให้กับสวนผลไม้ ในพื้นที่บ้านหนองโพธิ์ หมู่ 7 ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอหนองหญ้าไซ ด้านจังหวัดนครราชสีมา โครงการชลประทานนครราชสีมา ได้นำรถบรรทุกน้ำออกแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ในพื้นที่ตำบลด่านใน อำเภอด่านขุนทด ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ นำรถบรรทุกน้ำขนน้ำกว่า 18,000 ลิตร ไปช่วยเหลือชาวบ้าน 6 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1, 2, 3 และ 9 ตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน สำหรับใช้อุปโภคบริโภค ด้านโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี นำรถบรรทุกน้ำ ไปเติมลงสระน้ำขนาดใหญ่ที่ใช้อุปโภคบริโภค เลี้ยงปลา และรักษาระบบนิเวศภายในวัดเขาเต่า และเป็นแหล่งน้ำสำรองของชาวชุมชนเขาเต่า ซึ่งกำลังประสบปัญหาปริมาณน้ำเหลือน้อย น้ำเน่าเสีย และมีปลาตาย ไม่สามารถนำน้ำในสระไปใช้ได้ จึงได้นำรถบรรทุกน้ำไปเติมลงในสระน้ำวัดเขาเต่า ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จำนวน 15 เที่ยว เที่ยวละ 6,000 ลิตร รวมปริมาณน้ำทั้งสิ้น 90,000 ลิตร ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวชุมชนเขาเต่าได้เป็นอย่างมาก
ส่วนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 ได้ส่งเครื่องสูบน้ำ 1 เครื่อง เข้าไปช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่คลองนาป่า ตำบลไชยมนตรี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช เนื่องจากขาดแคลนน้ำดิบในการผลิตประปา

ด้านโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง ได้นำรถบรรทุกน้ำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ประสบกับปัญหาขาดแคลนน้ำดิบผลิตประปา ในพื้นที่ ณ หมู่ที่ 1 บ้านบางแรด ตำบลบ้านเพิง อำเภอปากพนัง ขณะที่ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้นำรถบรรทุกน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภคไปแจกจ่ายให้กับประชาชน บ้านริมเขื่อน หมู่ที่ 5 ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนังปริมาณน้ำประมาณ 13,000 ลิตร เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้ง
ทั้งนี้ กรมชลประทาน ยังคงเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ภัยแล้งทั่วประเทศอย่างใกล้ชิด พร้อมกับเดินหน้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ จนกว่าจะเข้าสู่ฤดูฝนในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอไม่ขาดแคลน หากประชาชนต้องการความช่วยเหลือเรื่องน้ำ สามารถประสานไปยังโครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือโทร.สายด่วนกรมชลประทาน 1460

No Comments

    Leave a Reply