Daily Archives

08/06/2021

News

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติพาเกษตรกรฝ่าวิกฤตโควิด go online

08/06/2021

นายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จัดอบรมระบบทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom) หลักสูตร “ฝ่าวิกฤตโควิด ธุรกิจเกษตร go online” ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ชั้น 6 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์…