News

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรผู้ตรวจประเมินระบบ ควบคุมภายในแบบกลุ่ม ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร

08/06/2020

วันที่ 8 มิถุนายน 2563
ดร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรผู้ตรวจประเมินระบบ ควบคุมภายในแบบกลุ่ม ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง หลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร (มกษ. 9001-2556) โดยมี นางสาวกุลพิพิทย์ จันทร์บวย ตำแหน่ง นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ กล่าวรายงานและให้การต้อนรับ ณ ห้องบัวหลวง โรงแรม เอเชีย แอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี

การอบรมครั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม และเพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนทักษะการตรวจประเมินมาตรฐานสินค้าเกษตรให้กับบุคลากร และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัย และหน่วยรับรองในภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง จำนวน 30 คน ซึ่งคาดหวังว่าผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการจะนำความรู้ ที่ได้รับไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติได้อย่างสอดคล้องและเป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานสินค้าเกษตรที่ได้รับการรับรองที่มีคุณภาพที่ปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค

No Comments

    Leave a Reply