News

นายกฯ ตรวจเยี่ยมงานก่อสร้างฝายชั่วคราวกั้นแม่น้ำปิง โครงการหนองขวัญ จ.กำแพงเพชร

07/07/2022

 

วันนี้ (7 ก.ค.65) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการน้ำ การจัดหาแหล่งน้ำ และการเพิ่มพื้นที่ชลประทานของจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมพบปะประชาชน ณ ฝายชั่วคราวกั้นแม่น้ำปิง (โครงการหนองขวัญ) จังหวัดกำแพงเพชร โดยมี นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน ดร.ชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 4 พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่และบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน

นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทาน ได้ดำเนินการก่อสร้างฝายชั่วคราวกั้นแม่น้ำปิง (โครงการหนองขวัญ) พื้นที่โครงการฯประมาณ 106,156 ไร่ เป็นโครงการรับน้ำนองจากแม่น้ำปิง เดิมรับน้ำจากแม่น้ำปิงโดยตรงจากท่อระบายน้ำ(ทรบ.)หนองขวัญในอัตรา 18 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปัจจุบันเขื่อนภูมิพลระบายน้ำ 25 ล้านลูกบาศก์เมตร/วินาที ระดับน้ำไม่สามารถรับเข้าท่อระบายน้ำปากคลองหนองขวัญได้ สำนักงานชลประทานที่ 4 จึงบริหารจัดการน้ำด้วยการส่งน้ำจากคลอง MC วังยาง ผ่านคลอง R100 ในอัตรา 5 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ซึ่งไม่เพียงพอกับความต้องการใช้น้ำของราษฎรในพื้นที่ จึงได้มีการก่อสร้างฝ่ายชั่วคราวเพื่อทดน้ำเข้า ทรบ.คลองหนองขวัญ เพื่อส่งน้ำไปช่วยพื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำปิง พร้อมกันนี้ ยังได้ก่อสร้างสถานีสูบน้ำฝั่งตะวันตกบริเวณตำบลแม่ลาด อีก 2 แห่ง เพื่อสูบน้ำไปหล่อเลี้ยงพื้นที่การเกษตรกว่า 5,000 ไร่ มีราษฎรได้รับประโยชน์ ประมาณ 17,000 ครัวเรือน ประชากรกว่า 46,800 คน ปัจจุบันกรมชลประทานได้ออกแบบโครงการฯเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โดยนายกรัฐมนตรีมีนโยบายให้เริ่มสร้าง ในปี 2566 หากโครงการฯแล้วเสร็จทั้งหมด จะช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งให้กับราษฎรในพื้นที่รับประโยชน์ได้เป็นอย่างมาก ส่งผลให้เกษตรกรในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอีกด้วย

ทั้งนี้ จังหวัดกำแพงเพชร มีพื้นที่ 5.34 ล้านไร่ มีพื้นที่การเกษตร 3.66 ล้านไร่ และเป็นพื้นที่ชลประทาน 1.99 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ54 ของพื้นที่การเกษตร มีแม่น้ำปิงไหลผ่านกึ่งกลางจังหวัดรวมความยาว 107 กิโลมตร สภาพภูมิประเทศลาดเท จากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก พื้นที่ฝั่งตะวันตก (ฝั่งขวาแม่น้ำปิง) เป็นภูเขาสูงในเขตอุทยานแห่งชาติ ลดหลั่นลงมาเป็นที่ราบจรดแม่น้ำปิง ส่วนฝั่งตะวันออก(ฝั่งซ้ายแม่น้ำปิง) เป็นพื้นที่ราบลุ่ม รับน้ำจากแม่น้ำปิงทั้งหมด โดยมีโครงการพัฒนาแหล่งน้ำที่ดำเนินการแล้ว เป็นโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา 3 แห่ง โครงการชลประทานขนาดกลาง 8 แห่ง และโครงการชลประทานขนาดเล็ก 156 แห่ง รวมพื้นที่ชลประทาน 1.99 ล้านไร่ ความจุ 94.02 ล้าน ลบ.ม. และมีโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในอนาคต โดยเป็นโครงการขนาดกลาง 11 แห่ง ขนาดเล็ก 372 แห่ง รวมทุกโครงการ 383 แห่ง พื้นที่ชลประทาน 298,893 ไร่ ความจุรวม 125.67 ล้าน ลบ.ม. การบริหารจัดการน้ำจังหวัดกำแพงเพชร แบ่งการใช้น้ำเป็น 2 ลักษณะ คือ ฝั่งตะวันตกจะใช้น้ำจากแหล่งน้ำประเภท อ่างเก็บน้ำ ฝาย และประตูระบายน้ำ เป็นหลัก ส่วนฝั่งตะวันออกจะใช้น้ำจากแม่น้ำปิงที่มีน้ำต้นทุนมาจากเขื่อนภูมิพล ซึ่งมีพื้นที่ชลบระทาน ประมาณ 1.5 ล้านไร่

No Comments

    Leave a Reply