News

ชป.เร่งผันน้ำ ช่วยชาวบ้าน จ.พัทลุง

06/08/2022

จากกรณี ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง และ เกษตรกรในพื้นที่ตำบลหานโพธิ์ ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน ตำบลควนมะพร้าว ตำบลตำนาน อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ได้รับผลกระทบการขาดแคลนน้ำในการทำนาในฤดูทำนา ในปี 2565/2566  เนื่องจากชลประทานได้ปิดลำคลอง ทำนบปิดลำน้ำ เพื่อสร้างฝาย 5 จุด จากชลประทานสะพานหยี ทำให้ไม่มีน้ำเข้าหล่อเลี้ยงพื้นที่ทำนาของเกษตรกรได้เพียงพอ จึงได้รับผลกระทบ นั้น

นายโอฬาร ทองขาวเผือก ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพัทลุงได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาดังกล่าว พบว่าสาเหตุที่โครงการชลประทานต้องทำการปิดกั้นน้ำในพื้นที่ดังกล่าวเนื่องจากในปีงบประมาณ 2565 ได้มีการปรับปรุงท่อระบายน้ำกลางคลอง  LMC (ควนกุฏิ) จำนวน 5 จุด ที่ กม.1+166 , กม.2+674 , กม.6+178 , กม.7+689 และ กม. 9+190 โดยปรับปรุงใหม่ให้มีขนาด 2.5 ม. x 2.5 ม. จำนวน 3 ช่อง เพราะเดิมเป็นคลองดินธรรมชาติ อาคารเดิมมีความชำรุดทรุมโทรมและมีขนาดเล็ก ทำให้ในช่วงฤดูแล้งไม่สามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้ได้ และในช่วงฤดูฝนระบายน้ำได้ปริมาณน้อย ทำให้น้ำเอ่อล้นท่วมพื้นที่การเกษตรของราษฎร


ทั้งนี้โครงการชลประทานพัทลุง ได้แก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยการผันน้ำเข้าสู่ระบบเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่แล้ว เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 และเร่งทำการปรับปรุงท่อระบายน้ำดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่  และสามารถเก็บกักน้ำและส่งน้ำให้กับพื้นที่การเกษตรของราษฎรในพื้นที่ในช่วงฤดูแล้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ

No Comments

    Leave a Reply