News

ประกาศเลื่อนการจัดงาน“เทศกาลโคนมแห่งชาติ”ประจำปี 2564 ออกไปอย่างไม่มีกำหนดจนกว่าสถานการณ์โรคระบาดจะคลี่คลาย 

06/01/2021

สุชาติ     จริยาเลิศศักดิ์   รองผู้อำนวยการทำการแทนผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)  กล่าวว่า    ตามที่อ.ส.ค.มีแผนจะจัดงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2564   เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ในหลวงรัชกาลที่ 9) ที่ทรงพระราชทานอาชีพการเลี้ยงโคนม ให้แก่ปวงชนชาวไทยระหว่างวันที่ 8-17 มกราคม 2564 นี้  ณ  บริเวณฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค  อำเภอมวกเหล็ก  จังหวัดสระบุรีนั้น

แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ระลอกใหม่ แพร่ระบาดในวงกว้างกระจายไปในหลายเขตพื้นที่  ประกอบกับพื้นที่การจัดงานคือจังหวัดสระบุรีได้ถูกประกาศให้เป็นพื้นที่ควบคุมสุดตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ลงวันที่ 3 มกราคม  2564  เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ตามข้อกำหนดออกตามในมาตรา 9  แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

ดังนั้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคตามมาตรควบคุมของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ และความปลอดภัยด้านสุขภาพของทุกคนที่เกี่ยวข้อง อ.ส.ค. โดยเฉพาะความปลอดภัยของ พ่อแม่ พี่น้องในพื้นที่อำเภอมวกเหล็กและพื้นที่ใกล้เคียง  จึงขอเลื่อนการจัดการเทศกาลโคนมแห่งชาติประจำปี 2564 ที่มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 8 – 17 มกราคม 2564 ที่จะถึงนี้ออกไปอย่างไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์โรคระบาดจะคลี่คลาย

No Comments

    Leave a Reply