News

“กรมการข้าว”ยกระดับการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพสู่ชาวนา

05/05/2021


เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร อธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า กรมการข้าว มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านข้าวของประเทศได้รับมอบหมายจากรัฐบาล โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประภัตร โพธสุธน ให้เร่งการผลิตและกระจายเมล็ดข้าวในปีการผลิต 2564 ให้มีคุณภาพให้มาตรฐาน มีปริมาณที่เพียงพอ ทันต่อเวลากับความต้องการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวของชาวนาทั่วประเทศ โดยได้มอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งรัดดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย ด้านคุณภาพและมาตรฐานมอบหมายสารวัตรข้าวกรมการข้าว ร่วมกับสารวัตรเกษตร กรมวิชาการเกษตรดำเนินการเข้าตรวจสถานที่รวบรวมผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด ซึ่งได้ดำเนินการแล้วมากกว่า 300 แห่ง พร้อมเร่งรัดการเข้าตรวจสถานประกอบการธุรกิจเมล็ดพันธุ์ข้าวทุกแห่งทั่วประเทศเพื่อไม่ให้ชาวนาได้รับผลกระทบจากเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ไม่มีคุณภาพในการเพาะปลูกที่จะถึงนี้

อธิบดีกรมการข้าวกล่าวว่า ปริมาณความต้องการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวตลอดทั้งปีของชาวนาที่จำนวน 1,364,000 ตัน โดยมากกว่า 681,000 ตัน เป็นการเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เอง ซึ่งสามารถเก็บไว้ทำพันธุ์ต่อเนื่องได้ 3 ฤดูกาล ส่วนที่เหลือเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ผลิตและจำหน่ายโดยกรมการข้าว ศูนย์ข้าวชุมชน สหกรณ์การเกษตร ผู้ประกอบการภาคเอกชนและสมาคมผู้รวบรวมและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว กว่า 528,000 ตัน ในขณะนี้ยังมีเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพเพื่อกระจายจำหน่ายให้พี่น้องชาวนาทั่วประเทศ อีกจำนวน 43,966 ตัน ซึ่งผลิตและจำหน่ายโดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว 33,255 ตัน ศูนย์ข้าวชุมชน 280 ตัน สหกรณ์การเกษตร 1,171 ตัน และสมาคมผู้รวบรวมและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ 9,260 ตัน ซึ่งคาดว่ามีความเพียงพอต่อความต้องการใช้เมล็ดข้าวพันธุ์ดีในฤดูนาปี 2564 ของพี่น้องชาวนา ดังนั้นจึงขอให้พี่น้องชาวนาที่กำลังจัดการเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อการเพาะปลูกในฤดูการนี้ได้จัดซื้อหรือจัดหาได้ที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวใกล้บ้านท่าน ตัวแทนจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว สหกรณ์การเกษตร ศูนย์ข้าวชุมชน สถานประกอบการรวบรวมและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ที่มีความน่าเชื่อถือ ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่กำหนด หากสถานที่รวบรวมหรือขายเมล็ดพันธุ์ข้าวไม่มีใบอนุญาต เมล็ดพันธุ์ข้าวไม่ได้มาตรฐานปลอมปนหรือเสื่อมคุณภาพไม่มีเลขที่ พพ. ขายราคาสูงกว่าท้องตลาดหรือพบการเร่ขายตามหมู่บ้านให้แจ้งสายด่วน กรมการข้าว โทร 1170 กด 4 หรือที่กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ กรมการข้าว โทร 02-5612174 หรือที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ศูนย์วิจัยข้าว สำนักงานเกษตรอำเภอ เกษตรจังหวัดใกล้บ้านท่าน

อธิบดีกรมการข้าว ยังกล่าวอีกว่า กรมการข้าวได้ร่วมมือกับสมาคมโรงสีข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยโรงสีจะพิจารณารับซื้อข้าวเปลือกจากชาวนาที่ได้ทำการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อการเพาะปลูกในฤดูกาลปี 2564 โดยให้พี่น้องชาวนาได้นำใบเสร็จรับเงินหรือเอกสารซื้อขายหรือเอกสารการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าวจากสถานประกอบการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์นำไปยื่นกับโรงสีเพื่อใช้ประกอบการขายผลผลิตซึ่งทางโรงสีภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะพิจารณาประกอบการให้ราคาที่เหมาะต่อไป ทั้งนี้ กรมการข้าวและสมาคมโรงสีข้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือหวังยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตข้าวก้าวสู่การพัฒนาอีกระดับหนึ่งโดยเริ่มต้นให้ถูก ปลูกด้วยเมล็ดข้าวพันธุ์ดี

No Comments

    Leave a Reply