News

กรมชลฯ ลุยขุดลอกแก้มลิงฝายแม่ยม จ.แพร่ เก็บกักน้ำเพิ่ม พร้อมรับน้ำในฤดูฝนหน้า

05/03/2021

กรมชลประทาน เดินหน้าขุดลอกแก้มลิงฝายแม่ยม อ.สอง จ.แพร่ หวังเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำได้เพิ่มขึ้น และเตรียมพร้อมรับมือฤดูน้ำหลาก ตามนโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทาน ได้ระดมเครื่องจักร เครื่องมือ เข้าไปขุดลอกแก้มลิงรวมทั้งกำจัดวัชพืชและผักตบชวาในพื้นที่ต่างๆอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายของดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่กำชับให้สำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน เร่งดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้ เพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำในช่วงฤดูฝนที่จะถึงนี้ ให้มีน้ำเพียงพอใช้ในทุกกิจกรรม เช่นที่ฝายแม่ยม    อ.สอง จ.แพร่ ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2 ได้นำเครื่องจักร เครื่องมือ เข้าไปทำการขุดลอกแก้มลิงฝายแม่ยม ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง พื้นที่ประมาณ 110 ไร่ ปัจจุบันดำเนินการไปแล้วประมาณร้อยละ 78 ของแผนฯ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2564 นี้ หากดำเนินการแล้วเสร็จ จะช่วยเพิ่มพื้นที่เก็บกักน้ำได้กว่า 3,000,000 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งจะทำให้ส่งน้ำไปช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกได้กว่า 224,000 ไร่ ประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 35,000 ครัวเรือน

ทั้งนี้ กรมชลประทาน ได้จัดส่งเครื่องจักร เครื่องมือ เข้าไปทำการขุดลอกและกำจัดวัชพืชในพื้นที่ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำ การส่งน้ำ และระบายน้ำ เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำกินน้ำใช้และน้ำเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ หากประชาชนหรือหน่วยงานท้องถิ่นต้องการความช่วยเหลือ สามารถประสานไปยังโครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือโทร.สายด่วนกรมชลประทาน 1460

No Comments

    Leave a Reply