News

ชป.มอบถุงยังชีพผู้ประสบอุทกภัยบึงละหาน ชัยภูมิ พร้อมวางแนวทางพัฒนาบึงธรรมชาติขนาดใหญ่

04/10/2021

รองอธิบดีกรมชลประทาน ลงพื้นที่อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม และเยี่ยมเยียนให้กำลังใจพร้อมมอบถุงยังชีพ ให้ผู้ประสบอุทกภัยบริเวณบึงละหานพร้อมวางแนวทางโครงการพัฒนาบึงธรรมชาติขนาดใหญ่ หวังบรรเทาความเดือดร้อนในระยะยาว

นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย นายเกียรติศักดิ์ หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 6 นายเกียรติศักดิ์ ผัดวัง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำ ณ บริเวณ บ้านท่าศาลา หมู่ที่ 6 ตำบลละหาน อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ พร้อมมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย

ในการนี้ นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน และคณะ ได้เดินทางไปยังบริเวณ คันกั้นน้ำ บึงละหาน อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ พร้อมได้สั่งการให้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน เร่งดำเนินการซ่อมแซมคันกั้นน้ำดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า สำหรับการแก้ไขปัญหาในระยะยาว กรมชลประทาน ได้วางโครงการพัฒนาบึงธรรมชาติขนาดใหญ่ บึงละหาน จังหวัดชัยภูมิ หากดำเนินโครงการแล้วเสร็จ จะสามารถเพิ่มความจุเก็บกักจากเดิม 26 ล้าน ลบ.ม. พัฒนาเพิ่มขึ้น 24.5 ล้าน ลบ.ม. รวมเป็น 50.5 ล้าน ลบ.ม. สามารถส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่การเกษตร ตำบลละหาน ตำบลหนองบัวบาน ตำบลบ้านกอก และตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ได้ถึงประมาณ 32,900 ไร่ โดยในปี 2565 มีแผนดำเนินโครงการ ประตูระบายน้ำคลองยายแก้ว ตำบลหนองบัวบาน อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

นอกจากนี้ รองอธิบดีกรมชลประทาน และคณะ ยังได้ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนประชาชนที่ประสบอุทกภัย พร้อมมอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค จำนวน 100 ชุด เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว หวังบรรเทาทุกข์ บำรุงสุข สร้างขวัญและกำลังใจ ให้ก้าวผ่านวิกฤติในครั้งนี้โดยเร็ววัน

No Comments

    Leave a Reply