News

ชป.เร่งปิดคันคลองส่งน้ำทรุด อ.บ้านหมอ

03/10/2021

กรมชลประทาน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งแก้ไขคันคลองชลประทานต้นคลอง 23 R โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง เกิดน้ำกัดเซาะทรุดตัว ทำให้น้ำล้นข้ามเข้าท่วมพื้นที่ ต.สร่างโศก อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี

นายสุรัช ธนูศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10 กล่าวว่า จากสถานการณ์น้ำในคลองชัยนาท-ป่าสัก ที่อยู่ในเกณฑ์มาก จนทำให้แนวกั้นน้ำบริเวณถนนช่วงต้นคลอง 23R ที่แยกจากคลองชัยนาท-ป่าสัก (เกือกม้าโครงการชลประทานเริงรางคลอง 23R)เกิดการทรุดตัว ทำให้น้ำไหลข้ามเข้าท่วมในพื้นที่ ม.5 ต.สร่างโศก ระดับน้ำที่ท่วมพื้นที่ชุมชนประมาณ 50 – 60 เซนติเมตร แต่ในส่วนของพื้นที่ลุ่มต่ำที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่การเกษตร น้ำจะท่วมสูงประมาณ 1 เมตร ซึ่งปริมาณน้ำนี้ไม่ได้ไหลลงสู่คลองระพีพัฒน์ แต่จะไหลลงสู่พื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งบางกุ่ม คลองบางพระครู และไหลลงสู่แม่น้ำป่าสักตามลำดับ

สำหรับคันคลองที่ทรุดเสียหาย นั้น สำนักงานชลประทานที่ 10 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เร่งทำการปิดปากคลองส่งน้ำ 23 ขวา เพื่อลดความแรงของน้ำที่ไหลเข้าจุดที่คันคลองเกิดการทรุดตัว เมื่อระดับน้ำเริ่มลดลงจะดำเนินการซ่อมแซมคันคลองที่ทรุดตัว เพื่อลดปริมาณน้ำที่ไหลเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนต่อไป

ในการนี้ สำนักงานชลประทานที่ 10 โดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง ได้นำถุงยังชีพไปมอบให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนอีกด้วย

No Comments

    Leave a Reply