News

สทน.จัดอบรมการฉายรังสีใน“ปลาสลิด” พร้อมให้ทดลองฉายรังสีฟรี !! มุ่งเป้ายกระดับคุณภาพความปลอดภัย สร้างรายได้ให้ชุมชน

02/02/2023

สทน.จัดทัพกูรูปันความรู้ “การฉายรังสีในอาหาร” ให้กับผู้ผลิตผู้ประกอบการกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลาสลิด พร้อมเปิดโอกาสให้ได้ทดลองใช้เทคโนโลยีฉายรังสีจริง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หวังมุ่งยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าชุมชน กำหนดจัดงานวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมจันทารา โรงแรมจันทรารีสอร์ท จังหวัดนครนายก พร้อมรับชมผ่านทางออนไลน์ได้ทาง Facebook Live Fan page ของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น.

พลเรือตรีวัชระ การุณยวนิช รองผู้อำนวยการ สทน. เปิดเผยว่า จากการที่ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน. ได้นำผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ มาทดลองฉายรังสี ซึ่งผลที่ได้จากการวิจัยพบว่า การฉายรังสีนอกจากจะช่วยให้ผลิตภัณฑ์อาหารมีความปลอดภัยจากเชื้อต่างๆแล้ว ยังสามารถยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ได้ยาวนานขึ้น รวมถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาสลิดได้ โดยไม่ทำให้คุณค่าทางโภชนาการและคุณภาพทางประสาทสัมผัสลดลง

ดังนั้น สทน. จึงได้ร่วมมือกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้กับผู้ประกอบการในจังหวัดนครนายก ภายใต้โครงการ “การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการฉายรังสี เพื่อยกระดับคุณภาพของอาหารพื้นถิ่น จากผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลาสลิดแปรรูป” เพื่อเพิ่มมูลค่าและความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาสลิดและผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ โดยภายในงาน สทน. ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ มาให้ความรู้กับผู้ประกอบการในหัวข้อต่างๆ ประกอบด้วย หัวข้อ “การใช้เทคโนโลยีการฉายรังสีเพื่อยืดอายุผลิตภัณฑ์ปลาสลิด” “การตลาดออนไลน์”“การเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงปลาสลิด”

พร้อมกันนี้ สทน. ยังได้จัดทีมคณะนักวิจัย มาให้คำปรึกษาแนะนำเป็นรายบุคคล พร้อมรับตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ เพื่อทดลองฉายรังสี กับสทน. ฟรีด้วย !!

#สทน
#อาหารปลอดภัย
#การฉายรังสีในอาหาร
#สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ

No Comments

    Leave a Reply